โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 0 6 1 0 24
ร้อยละ 16.22 % 0.00 % 16.22 % 2.70 % 0.00 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 18 7 20 1 1 74
ร้อยละ 14.88 % 5.79 % 16.53 % 0.83 % 0.83 % 61.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 16
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 25 7 30 2 1 114
ร้อยละ 13.97 % 3.91 % 16.76 % 1.12 % 0.56 % 63.69 %

158 : 24 , 7 , 26 , 2 , 1 , 98...15.19 , 4.43 , 16.46 , 1.27 , 0.63 , 62.03 = 60 : 37.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 36.31%

Powered By www.thaieducation.net