โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 2 4 0 0 28
ร้อยละ 17.07 % 4.88 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 68.29 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 8 6 19 0 0 83
ร้อยละ 6.90 % 5.17 % 16.38 % 0.00 % 0.00 % 71.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 14
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 16 9 28 0 0 125
ร้อยละ 8.99 % 5.06 % 15.73 % 0.00 % 0.00 % 70.22 %

157 : 15 , 8 , 23 , 0 , 0 , 111...9.55 , 5.10 , 14.65 , 0.00 , 0.00 , 70.70 = 46 : 29.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.78%

Powered By www.thaieducation.net