โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 8 2 4 0 0 27
ร้อยละ 19.51 % 4.88 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 65.85 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 9 6 19 0 0 82
ร้อยละ 7.76 % 5.17 % 16.38 % 0.00 % 0.00 % 70.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 14
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 18 9 28 0 0 123
ร้อยละ 10.11 % 5.06 % 15.73 % 0.00 % 0.00 % 69.10 %

157 : 17 , 8 , 23 , 0 , 0 , 109...10.83 , 5.10 , 14.65 , 0.00 , 0.00 , 69.43 = 48 : 30.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90%

Powered By www.thaieducation.net