โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 8 2 3 0 0 28
ร้อยละ 19.51 % 4.88 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 68.29 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 6 19 0 0 88
ร้อยละ 5.04 % 5.04 % 15.97 % 0.00 % 0.00 % 73.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 12
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 15 9 27 0 0 128
ร้อยละ 8.38 % 5.03 % 15.08 % 0.00 % 0.00 % 71.51 %

160 : 14 , 8 , 22 , 0 , 0 , 116...8.75 , 5.00 , 13.75 , 0.00 , 0.00 , 72.50 = 44 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49%

Powered By www.thaieducation.net