โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 9 2 4 0 0 26
ร้อยละ 21.95 % 4.88 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 63.41 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 7 6 20 0 0 86
ร้อยละ 5.88 % 5.04 % 16.81 % 0.00 % 0.00 % 72.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 10
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 17 9 29 0 0 122
ร้อยละ 9.60 % 5.08 % 16.38 % 0.00 % 0.00 % 68.93 %

160 : 16 , 8 , 24 , 0 , 0 , 112...10.00 , 5.00 , 15.00 , 0.00 , 0.00 , 70.00 = 48 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.07%

Powered By www.thaieducation.net