โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 24 คน
จำนวน(คน) 0 4 4 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

24 : 0 , 4 , 4 , 0 , 0 , 16...0.00 , 16.67 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 8 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net