โรงเรียนบ้านกุดแห่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 7 4 0 0 0 11
ร้อยละ 31.82 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 6 15 0 0 68
ร้อยละ 4.30 % 6.45 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 73.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 11 10 15 0 0 79
ร้อยละ 9.57 % 8.70 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 68.70 %

115 : 11 , 10 , 15 , 0 , 0 , 79...9.57 , 8.70 , 13.04 , 0.00 , 0.00 , 68.70 = 36 : 31.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30%

Powered By www.thaieducation.net