โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 6 5 7 1 2 37
ร้อยละ 10.34 % 8.62 % 12.07 % 1.72 % 3.45 % 63.79 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 7 3 5 1 1 112
ร้อยละ 5.43 % 2.33 % 3.88 % 0.78 % 0.78 % 86.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.90 % 2.38 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 13 8 17 3 3 185
ร้อยละ 5.68 % 3.49 % 7.42 % 1.31 % 1.31 % 80.79 %

187 : 13 , 8 , 12 , 2 , 3 , 149...6.95 , 4.28 , 6.42 , 1.07 , 1.60 , 79.68 = 38 : 20.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.21%

Powered By www.thaieducation.net