โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 7 6 7 2 2 35
ร้อยละ 11.86 % 10.17 % 11.86 % 3.39 % 3.39 % 59.32 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 7 4 10 2 2 106
ร้อยละ 5.34 % 3.05 % 7.63 % 1.53 % 1.53 % 80.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 14 10 23 4 4 178
ร้อยละ 6.01 % 4.29 % 9.87 % 1.72 % 1.72 % 76.39 %

190 : 14 , 10 , 17 , 4 , 4 , 141...7.37 , 5.26 , 8.95 , 2.11 , 2.11 , 74.21 = 49 : 25.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61%

Powered By www.thaieducation.net