โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 6 3 3 0 0 47
ร้อยละ 10.17 % 5.08 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 14 5 12 0 0 100
ร้อยละ 10.69 % 3.82 % 9.16 % 0.00 % 0.00 % 76.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 36
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 22 10 18 0 0 183
ร้อยละ 9.44 % 4.29 % 7.73 % 0.00 % 0.00 % 78.54 %

190 : 20 , 8 , 15 , 0 , 0 , 147...10.53 , 4.21 , 7.89 , 0.00 , 0.00 , 77.37 = 43 : 22.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46%

Powered By www.thaieducation.net