โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 51
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 5 0 17 1 0 90
ร้อยละ 4.42 % 0.00 % 15.04 % 0.88 % 0.00 % 79.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 40
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 8 0 24 1 0 181
ร้อยละ 3.74 % 0.00 % 11.21 % 0.47 % 0.00 % 84.58 %

170 : 7 , 0 , 21 , 1 , 0 , 141...4.12 , 0.00 , 12.35 , 0.59 , 0.00 , 82.94 = 29 : 17.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.42%

Powered By www.thaieducation.net