โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 5 2 3 7 5 36
ร้อยละ 8.62 % 3.45 % 5.17 % 12.07 % 8.62 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 16 8 16 24 24 30
ร้อยละ 13.56 % 6.78 % 13.56 % 20.34 % 20.34 % 25.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 1 1 1 1 40
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 2.27 % 2.27 % 2.27 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 21 11 20 32 30 106
ร้อยละ 9.55 % 5.00 % 9.09 % 14.55 % 13.64 % 48.18 %

176 : 21 , 10 , 19 , 31 , 29 , 66...11.93 , 5.68 , 10.80 , 17.61 , 16.48 , 37.50 = 110 : 62.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 51.82%

Powered By www.thaieducation.net