โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 6 3 3 9 6 31
ร้อยละ 10.34 % 5.17 % 5.17 % 15.52 % 10.34 % 53.45 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 17 9 16 26 25 30
ร้อยละ 13.82 % 7.32 % 13.01 % 21.14 % 20.33 % 24.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 1 1 1 2 38
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 4.65 % 88.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 23 13 20 36 33 99
ร้อยละ 10.27 % 5.80 % 8.93 % 16.07 % 14.73 % 44.20 %

181 : 23 , 12 , 19 , 35 , 31 , 61...12.71 , 6.63 , 10.50 , 19.34 , 17.13 , 33.70 = 120 : 66.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80%

Powered By www.thaieducation.net