โรงเรียนบ้านท่างาม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 11
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 27
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %

34 : 2 , 0 , 5 , 0 , 0 , 27...5.88 , 0.00 , 14.71 , 0.00 , 0.00 , 79.41 = 7 : 20.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net