โรงเรียนหนองแซงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 3 2 0 1 18
ร้อยละ 4.00 % 12.00 % 8.00 % 0.00 % 4.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 48
ร้อยละ 1.89 % 3.77 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 2 5 4 0 1 66
ร้อยละ 2.56 % 6.41 % 5.13 % 0.00 % 1.28 % 84.62 %

78 : 2 , 5 , 4 , 0 , 1 , 66...2.56 , 6.41 , 5.13 , 0.00 , 1.28 , 84.62 = 12 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net