โรงเรียนหนองแซงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 3 2 0 1 18
ร้อยละ 4.00 % 12.00 % 8.00 % 0.00 % 4.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 46
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 2 5 4 0 1 64
ร้อยละ 2.63 % 6.58 % 5.26 % 0.00 % 1.32 % 84.21 %

76 : 2 , 5 , 4 , 0 , 1 , 64...2.63 , 6.58 , 5.26 , 0.00 , 1.32 , 84.21 = 12 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net