โรงเรียนโคกกลางวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 14
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 2 0 1 0 2 41
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 4.35 % 89.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 6 0 6 0 2 55
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 2.90 % 79.71 %

69 : 6 , 0 , 6 , 0 , 2 , 55...8.70 , 0.00 , 8.70 , 0.00 , 2.90 , 79.71 = 14 : 20.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29%

Powered By www.thaieducation.net