โรงเรียนโคกกลางวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 1 0 7 1 1 28
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 18.42 % 2.63 % 2.63 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 1 0 12 1 1 42
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 21.05 % 1.75 % 1.75 % 73.68 %

57 : 1 , 0 , 12 , 1 , 1 , 42...1.75 , 0.00 , 21.05 , 1.75 , 1.75 , 73.68 = 15 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32%

Powered By www.thaieducation.net