โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 3 0 2 2 3 50
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 3.33 % 3.33 % 5.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 7 0 3 10 5 172
ร้อยละ 3.55 % 0.00 % 1.52 % 5.08 % 2.54 % 87.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 1 1 3 1 8 79
ร้อยละ 1.08 % 1.08 % 3.23 % 1.08 % 8.60 % 84.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 11 1 8 13 16 301
ร้อยละ 3.14 % 0.29 % 2.29 % 3.71 % 4.57 % 86.00 %

257 : 10 , 0 , 5 , 12 , 8 , 222...3.89 , 0.00 , 1.95 , 4.67 , 3.11 , 86.38 = 35 : 13.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00%

Powered By www.thaieducation.net