โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 4 0 1 3 4 48
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 1.67 % 5.00 % 6.67 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 9 0 5 17 9 157
ร้อยละ 4.57 % 0.00 % 2.54 % 8.63 % 4.57 % 79.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 2 1 5 2 10 73
ร้อยละ 2.15 % 1.08 % 5.38 % 2.15 % 10.75 % 78.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 15 1 11 22 23 278
ร้อยละ 4.29 % 0.29 % 3.14 % 6.29 % 6.57 % 79.43 %

257 : 13 , 0 , 6 , 20 , 13 , 205...5.06 , 0.00 , 2.33 , 7.78 , 5.06 , 79.77 = 52 : 20.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57%

Powered By www.thaieducation.net