โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 7 0 6 7 6 34
ร้อยละ 11.67 % 0.00 % 10.00 % 11.67 % 10.00 % 56.67 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 16 7 8 23 15 130
ร้อยละ 8.04 % 3.52 % 4.02 % 11.56 % 7.54 % 65.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 2 1 12 3 13 58
ร้อยละ 2.25 % 1.12 % 13.48 % 3.37 % 14.61 % 65.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 25 8 26 33 34 222
ร้อยละ 7.18 % 2.30 % 7.47 % 9.48 % 9.77 % 63.79 %

259 : 23 , 7 , 14 , 30 , 21 , 164...8.88 , 2.70 , 5.41 , 11.58 , 8.11 , 63.32 = 95 : 36.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21%

Powered By www.thaieducation.net