โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 4 4 0 4 1 53
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 0.00 % 6.06 % 1.52 % 80.30 %
ระดับประถมศึกษา
195
จำนวน(คน) 13 9 6 2 6 159
ร้อยละ 6.67 % 4.62 % 3.08 % 1.03 % 3.08 % 81.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 6 5 1 2 1 74
ร้อยละ 6.74 % 5.62 % 1.12 % 2.25 % 1.12 % 83.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 23 18 7 8 8 286
ร้อยละ 6.57 % 5.14 % 2.00 % 2.29 % 2.29 % 81.71 %

261 : 17 , 13 , 6 , 6 , 7 , 212...6.51 , 4.98 , 2.30 , 2.30 , 2.68 , 81.23 = 49 : 18.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.29%

Powered By www.thaieducation.net