โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 7 8 0 5 1 44
ร้อยละ 10.77 % 12.31 % 0.00 % 7.69 % 1.54 % 67.69 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 16 11 7 2 8 156
ร้อยละ 8.00 % 5.50 % 3.50 % 1.00 % 4.00 % 78.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 9 7 2 4 4 58
ร้อยละ 10.71 % 8.33 % 2.38 % 4.76 % 4.76 % 69.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 32 26 9 11 13 258
ร้อยละ 9.17 % 7.45 % 2.58 % 3.15 % 3.72 % 73.93 %

265 : 23 , 19 , 7 , 7 , 9 , 200...8.68 , 7.17 , 2.64 , 2.64 , 3.40 , 75.47 = 65 : 24.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.07%

Powered By www.thaieducation.net