โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 20
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 7 7 9 7 1 47
ร้อยละ 8.97 % 8.97 % 11.54 % 8.97 % 1.28 % 60.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 9 8 11 8 1 67
ร้อยละ 8.65 % 7.69 % 10.58 % 7.69 % 0.96 % 64.42 %

104 : 9 , 8 , 11 , 8 , 1 , 67...8.65 , 7.69 , 10.58 , 7.69 , 0.96 , 64.42 = 37 : 35.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 35.58%

Powered By www.thaieducation.net