โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 15
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 11 8 12 10 1 45
ร้อยละ 12.64 % 9.20 % 13.79 % 11.49 % 1.15 % 51.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 12 9 14 12 1 60
ร้อยละ 11.11 % 8.33 % 12.96 % 11.11 % 0.93 % 55.56 %

108 : 12 , 9 , 14 , 12 , 1 , 60...11.11 , 8.33 , 12.96 , 11.11 , 0.93 , 55.56 = 48 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net