โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 15
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 12 8 12 10 1 45
ร้อยละ 13.64 % 9.09 % 13.64 % 11.36 % 1.14 % 51.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 13 9 14 12 1 60
ร้อยละ 11.93 % 8.26 % 12.84 % 11.01 % 0.92 % 55.05 %

109 : 13 , 9 , 14 , 12 , 1 , 60...11.93 , 8.26 , 12.84 , 11.01 , 0.92 , 55.05 = 49 : 44.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95%

Powered By www.thaieducation.net