โรงเรียนท่านาจานวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 77
ร้อยละ 2.38 % 3.57 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 45
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 5 4 2 0 0 151
ร้อยละ 3.09 % 2.47 % 1.23 % 0.00 % 0.00 % 93.21 %

113 : 2 , 3 , 2 , 0 , 0 , 106...1.77 , 2.65 , 1.77 , 0.00 , 0.00 , 93.81 = 7 : 6.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79%

Powered By www.thaieducation.net