โรงเรียนท่านาจานวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 76
ร้อยละ 3.66 % 3.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 41
ร้อยละ 6.12 % 4.08 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 6 5 3 0 0 146
ร้อยละ 3.75 % 3.13 % 1.88 % 0.00 % 0.00 % 91.25 %

111 : 3 , 3 , 0 , 0 , 0 , 105...2.70 , 2.70 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 94.59 = 6 : 5.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75%

Powered By www.thaieducation.net