โรงเรียนท่านาจานวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 77
ร้อยละ 3.57 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 41
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 5 4 6 0 0 144
ร้อยละ 3.14 % 2.52 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %

110 : 3 , 2 , 2 , 0 , 0 , 103...2.73 , 1.82 , 1.82 , 0.00 , 0.00 , 93.64 = 7 : 6.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43%

Powered By www.thaieducation.net