โรงเรียนท่านาจานวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 80
ร้อยละ 0.00 % 1.22 % 1.22 % 0.00 % 0.00 % 97.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 142
ร้อยละ 0.00 % 1.38 % 0.69 % 0.00 % 0.00 % 97.93 %

106 : 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 104...0.00 , 0.94 , 0.94 , 0.00 , 0.00 , 98.11 = 2 : 1.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07%

Powered By www.thaieducation.net