โรงเรียนท่านาจานวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 1.22 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 96.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 37
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 140
ร้อยละ 0.69 % 1.38 % 1.38 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %

106 : 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 103...0.00 , 0.94 , 1.89 , 0.00 , 0.00 , 97.17 = 3 : 2.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45%

Powered By www.thaieducation.net