โรงเรียนท่านาจานวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 76
ร้อยละ 1.23 % 2.47 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 93.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 136
ร้อยละ 0.70 % 2.11 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 95.77 %

105 : 1 , 2 , 2 , 0 , 0 , 100...0.95 , 1.90 , 1.90 , 0.00 , 0.00 , 95.24 = 5 : 4.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23%

Powered By www.thaieducation.net