โรงเรียนท่านาจานวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 73
ร้อยละ 2.47 % 2.47 % 4.94 % 0.00 % 0.00 % 90.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 134
ร้อยละ 1.40 % 2.10 % 2.80 % 0.00 % 0.00 % 93.71 %

106 : 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 98...1.89 , 1.89 , 3.77 , 0.00 , 0.00 , 92.45 = 8 : 7.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29%

Powered By www.thaieducation.net