โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 36
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 113
ร้อยละ 1.55 % 0.78 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 87.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 169
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 3 2 15 0 0 318
ร้อยละ 0.89 % 0.59 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 94.08 %

169 : 3 , 2 , 15 , 0 , 0 , 149...1.78 , 1.18 , 8.88 , 0.00 , 0.00 , 88.17 = 20 : 11.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.92%

Powered By www.thaieducation.net