โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 35
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 4 1 10 0 0 114
ร้อยละ 3.10 % 0.78 % 7.75 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 169
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 5 3 12 0 0 318
ร้อยละ 1.48 % 0.89 % 3.55 % 0.00 % 0.00 % 94.08 %

169 : 5 , 3 , 12 , 0 , 0 , 149...2.96 , 1.78 , 7.10 , 0.00 , 0.00 , 88.17 = 20 : 11.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.92%

Powered By www.thaieducation.net