โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 34
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 20 3 18 6 21 62
ร้อยละ 15.38 % 2.31 % 13.85 % 4.62 % 16.15 % 47.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 24 3 20 6 21 96
ร้อยละ 14.12 % 1.76 % 11.76 % 3.53 % 12.35 % 56.47 %

170 : 24 , 3 , 20 , 6 , 21 , 96...14.12 , 1.76 , 11.76 , 3.53 , 12.35 , 56.47 = 74 : 43.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53%

Powered By www.thaieducation.net