โรงเรียนสิงห์สะอาด (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 3 0 1 23
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 10.34 % 0.00 % 3.45 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 2 0 4 14 5 66
ร้อยละ 2.20 % 0.00 % 4.40 % 15.38 % 5.49 % 72.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 2 2 7 14 6 89
ร้อยละ 1.67 % 1.67 % 5.83 % 11.67 % 5.00 % 74.17 %

120 : 2 , 2 , 7 , 14 , 6 , 89...1.67 , 1.67 , 5.83 , 11.67 , 5.00 , 74.17 = 31 : 25.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83%

Powered By www.thaieducation.net