โรงเรียนสิงห์สะอาด (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 8 2 1 2 0 13
ร้อยละ 30.77 % 7.69 % 3.85 % 7.69 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 8 8 5 5 2 62
ร้อยละ 8.89 % 8.89 % 5.56 % 5.56 % 2.22 % 68.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 16 10 6 7 2 75
ร้อยละ 13.79 % 8.62 % 5.17 % 6.03 % 1.72 % 64.66 %

116 : 16 , 10 , 6 , 7 , 2 , 75...13.79 , 8.62 , 5.17 , 6.03 , 1.72 , 64.66 = 41 : 35.34
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34%

Powered By www.thaieducation.net