โรงเรียนสิงห์สะอาด (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 9 3 1 2 0 12
ร้อยละ 33.33 % 11.11 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 9 9 5 5 2 59
ร้อยละ 10.11 % 10.11 % 5.62 % 5.62 % 2.25 % 66.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 18 12 6 7 2 71
ร้อยละ 15.52 % 10.34 % 5.17 % 6.03 % 1.72 % 61.21 %

116 : 18 , 12 , 6 , 7 , 2 , 71...15.52 , 10.34 , 5.17 , 6.03 , 1.72 , 61.21 = 45 : 38.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.79%

Powered By www.thaieducation.net