โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 3 1 1 0 29
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 5 4 4 1 0 65
ร้อยละ 6.33 % 5.06 % 5.06 % 1.27 % 0.00 % 82.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 5 1 3 1 0 40
ร้อยละ 10.00 % 2.00 % 6.00 % 2.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 13 8 8 3 0 134
ร้อยละ 7.83 % 4.82 % 4.82 % 1.81 % 0.00 % 80.72 %

116 : 8 , 7 , 5 , 2 , 0 , 94...6.90 , 6.03 , 4.31 , 1.72 , 0.00 , 81.03 = 22 : 18.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28%

Powered By www.thaieducation.net