โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 5 3 5 0 22
ร้อยละ 5.41 % 13.51 % 8.11 % 13.51 % 0.00 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 4 6 6 4 0 59
ร้อยละ 5.06 % 7.59 % 7.59 % 5.06 % 0.00 % 74.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 7 1 4 1 0 36
ร้อยละ 14.29 % 2.04 % 8.16 % 2.04 % 0.00 % 73.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 13 12 13 10 0 117
ร้อยละ 7.88 % 7.27 % 7.88 % 6.06 % 0.00 % 70.91 %

116 : 6 , 11 , 9 , 9 , 0 , 81...5.17 , 9.48 , 7.76 , 7.76 , 0.00 , 69.83 = 35 : 30.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09%

Powered By www.thaieducation.net