โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 22
ร้อยละ 10.00 % 6.67 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 11 5 4 6 0 55
ร้อยละ 13.58 % 6.17 % 4.94 % 7.41 % 0.00 % 67.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 6 0 1 1 0 36
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 20 7 8 7 0 113
ร้อยละ 12.90 % 4.52 % 5.16 % 4.52 % 0.00 % 72.90 %

111 : 14 , 7 , 7 , 6 , 0 , 77...12.61 , 6.31 , 6.31 , 5.41 , 0.00 , 69.37 = 34 : 30.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10%

Powered By www.thaieducation.net