โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 26
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 10 4 2 0 0 66
ร้อยละ 12.20 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 41
ร้อยละ 4.44 % 2.22 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 91.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 15 5 5 0 0 133
ร้อยละ 9.49 % 3.16 % 3.16 % 0.00 % 0.00 % 84.18 %

113 : 13 , 4 , 4 , 0 , 0 , 92...11.50 , 3.54 , 3.54 , 0.00 , 0.00 , 81.42 = 21 : 18.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82%

Powered By www.thaieducation.net