โรงเรียนบ้านพรุเตย (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 5 4 17 8 7 133
ร้อยละ 2.87 % 2.30 % 9.77 % 4.60 % 4.02 % 76.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 37
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 6 5 18 8 7 215
ร้อยละ 2.32 % 1.93 % 6.95 % 3.09 % 2.70 % 83.01 %

219 : 5 , 4 , 17 , 8 , 7 , 178...2.28 , 1.83 , 7.76 , 3.65 , 3.20 , 81.28 = 41 : 18.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.99%

Powered By www.thaieducation.net