โรงเรียนบ้านพรุเตย (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 43
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.73 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 4 0 1 0 7 162
ร้อยละ 2.30 % 0.00 % 0.57 % 0.00 % 4.02 % 93.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 0 0 0 1 40
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.27 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 8 0 1 0 8 245
ร้อยละ 3.05 % 0.00 % 0.38 % 0.00 % 3.05 % 93.51 %

218 : 5 , 0 , 1 , 0 , 7 , 205...2.29 , 0.00 , 0.46 , 0.00 , 3.21 , 94.04 = 13 : 5.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49%

Powered By www.thaieducation.net