โรงเรียนนาคูณวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 49
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 1.89 % 1.89 % 0.00 % 92.45 %

53 : 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 49...1.89 , 1.89 , 1.89 , 1.89 , 0.00 , 92.45 = 4 : 7.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55%

Powered By www.thaieducation.net