โรงเรียนดงน้อยวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 20
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 0 5 10 0 55
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 6.94 % 13.89 % 0.00 % 76.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 0 2 8 0 35
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 4.35 % 17.39 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 4 0 8 18 0 110
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 12.86 % 0.00 % 78.57 %

94 : 3 , 0 , 6 , 10 , 0 , 75...3.19 , 0.00 , 6.38 , 10.64 , 0.00 , 79.79 = 19 : 20.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net