โรงเรียนดงน้อยวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 19
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 0 3 13 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.05 % 17.57 % 0.00 % 78.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 0 2 12 0 30
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 26.09 % 0.00 % 65.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 3 0 6 25 0 107
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 4.26 % 17.73 % 0.00 % 75.89 %

95 : 1 , 0 , 4 , 13 , 0 , 77...1.05 , 0.00 , 4.21 , 13.68 , 0.00 , 81.05 = 18 : 18.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11%

Powered By www.thaieducation.net