โรงเรียนดงน้อยวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 18
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 3 3 4 0 0 66
ร้อยละ 3.95 % 3.95 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 45
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 6 7 5 2 0 129
ร้อยละ 4.03 % 4.70 % 3.36 % 1.34 % 0.00 % 86.58 %

98 : 4 , 5 , 5 , 0 , 0 , 84...4.08 , 5.10 , 5.10 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 14 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42%

Powered By www.thaieducation.net