โรงเรียนดงน้อยวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 16
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 4 3 6 0 0 63
ร้อยละ 5.26 % 3.95 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 82.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 45
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 8 7 8 2 0 124
ร้อยละ 5.37 % 4.70 % 5.37 % 1.34 % 0.00 % 83.22 %

98 : 6 , 5 , 8 , 0 , 0 , 79...6.12 , 5.10 , 8.16 , 0.00 , 0.00 , 80.61 = 19 : 19.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.78%

Powered By www.thaieducation.net